Vrouwenrechten

Femmes for Freedom streeft volledige naleving van het VN Vrouwenverdrag  (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.

Dit zijn de hoofdlijnen van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW):

  • Landen moeten discriminatie van vrouwen voorkomen en vrouwenrechten in de wet vastleggen. Als vrouwen toch gediscrimineerd worden moet de mogelijkheid er zijn dit bij de rechter aan te vechten.
  • Basisrechten en fundamentele vrijheden moeten voor mannen én vrouwen op gelijke voet staan. Overheden moeten de verbetering van de positie en status van vrouwen stimuleren. Bovendien dient de overheid stereotype beelden van mannen en vrouwen te doorbreken, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting.
  • Staten moeten optreden tegen vrouwenhandel, de uitbuiting van vrouwen en gedwongen prostitutie.
  • Vrouwen moeten gelijke toegang krijgen tot deelname aan de maatschappij, zoals de politiek, onderwijs, arbeid, gezondheidszorg enzovoorts.
  • Vrouwen moeten gelijk aan mannen een nationaliteit kunnen verkrijgen, behouden en verlengen. Ook moet het mogelijk zijn voor vrouwen, net als mannen, hun nationaliteit door te geven aan hun kinderen.
  • Binnen het huwelijk en familierelaties zijn vrouwen gelijk aan mannen.