Project LEF

LEF jaagt verandering aan. Femmes for Freedom wil de komende drie jaar het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een bi-culturele achtergrond verder borgen in de Nederlandse wetgeving en het beleid, maar ook in de dagelijkse levens van deze doelgroep. Dit doet LEF door het uitbannen van schadelijke traditionele praktijken aan te jagen en de mechanismen van ongelijke behandeling, discriminatie en uitsluiting aan te pakken. Femmes for Freedom heeft een bewezen trackrecord als het aankomt op deze twee punten, en middels het project LEF kan zij haar activiteiten vernieuwen, uitbreiden en toespitsen.

Er zijn een drietal doelstellingen geformuleerd voor dit project:

  • Wet- en regelgeving en beleid wordt aangepast zodat ongelijke behandeling van vrouwen met een bi-culturele achtergrond niet langer mogelijk is.
  • Het zelfbeschikkingsrecht voor deze groep wordt afgedwongen en is onschendbaar.
  • De beeldvorming van en over deze groep wordt positief verandert.

Om dit te bewerkstelligen, maakt LEF gebruik van de volgende pijlers:

  • Naming the issue; doordat FFF de doelgroep rechtstreeks vertegenwoordigt, kan zij problemen binnen de gemeenschappen signaleren en agenderen. Onderwerpen die anderen niet durven of kunnen aankaarten, kan FFF door middel van campagne naar buiten brengen.
  • Grassroots beweging; FFF ondersteunt individuen en informele organisaties om ook voor de eigen rechten op te komen.
  • Juridische ondersteuning; om gebruik te kunnen maken van hun rechten, moeten de vrouwen en meisjes wel weten wat deze zijn en begeleid worden wanneer er zich problemen voordoen. Deze ondersteuning en begeleiding kan FFF bieden.
  • Kennisontwikkeling en onderzoek; veel van de zaken waar FFF aan werkt, zijn nog onvoldoende bekend in Nederland. Door gedegen onderzoek te doen, draagt FFF bij aan de bekendheid van fenomenen zoals huwelijkse gevangenschap en polygamie; de resultaten van deze onderzoeken dragen bij aan beleidsontwikkeling.

Financiering: Ministerie van OC&W