Kindhuwelijken / huwelijksdwang

Huwelijksdwang is het dwingen van partners tot een religieus (informeel) of wettelijk huwelijk tegen de zin van één of beide huwelijkskandidaten. Vaak worden de huwelijkskandidaten gedwongen door hun ouders of verwante familie. Dit gebeurt meestal op een manipulatieve, dwingende manier en kan gepaard gaan met geweld. Huwelijksdwang is een vorm van eergerelateerd geweld en is in strijd met de fundamentele mensenrechten. We spreken van een kindhuwelijk als er sprake is van een (gedwongen) huwelijk met een minderjarige partner.

Heb je nu direct hulp nodig, kijk dan hier.

Huwelijksdwang in Nederland?

Ook in Nederland komt huwelijksdwang voor, bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse, Surinaams- Hindoestaanse, Molukse, Iraakse, Iraanse, Somalische, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese en Roma- gemeenschappen. In Nederland worden gevallen van huwelijksdwang nog niet geregistreerd, het is daarom lastig een schatting te maken van het probleem. Femmes for Freedom is daarom gestart met een meldpunt voor huwelijksdwang. Ben je zelf gedwongen tot een huwelijk of ken je iemand het slachtoffer is van huwelijksdwang, maak hier dan anoniem melding van!

Redenen voor huwelijksdwang

Huwelijksdwang komt wereldwijd voor en kent verschillende redenen. Vaak worden partners gedwongen tot huwelijken om de familie-eer hoog te houden, maar ook geld kan een belangrijke rol spelen. Sommige ouders regelen het huwelijk van hun kind om te voorkomen dat er, in hun ogen, een verkeerde partnerkeuze wordt gemaakt. Soms worden huwelijken al gearrangeerd nog voor dat het kind geboren is. De huwelijkskandidaat heeft op deze manier totaal geen inspraak in het kiezen van zijn of haar partner. Een gedwongen of opgedwongen huwelijk veroorzaakt vaak problemen. De partners kennen elkaar immers nog niet goed. Ruzie, misverstanden en huiselijk geweld liggen op de loer.

Aanpak huwelijksdwang

Femmes for Freedom vindt het belangrijk dat huwelijksdwang aangepakt wordt. Daarom is het prioriteit om professionals zoals advocaten, docenten en maatschappelijk werkers op een juiste manier voor te lichten en bewustwording te creëren. Is er bijvoorbeeld een leerling in de klas die vaak afwezig is? Of zie je dat een vrouw na haar huwelijk sociaal geïsoleerd raakt? Een reden om alert te zijn! Op de site van huiselijkgeweld.nl vindt je een lijst met signalen waaraan je huwelijksdwang kunt herkennen. Ook zijn er handige tips beschikbaar om huwelijksdwang onder jongeren bespreekbaar kan maken.

Wetgeving

Huwelijksdwang is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en het aanvullend ‘verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken’ uit 1957. In dit verdrag is huwelijksdwang als een vorm van slavernij gedefinieerd. Ieder mens moet vrij zijn in zijn eigen partnerkeuze. Een huwelijk waartoe je gedwongen wordt is dus een aantasting van de mensenrechten. Ook in Nederland is huwelijksdwang strafbaar. op 1 juli 2013 is een wet in werking getreden die voorziet in de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking. Huwelijksdwang valt onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. Daders kunnen maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Om huwelijksdwang verder te voorkomen wordt het voortaan onmogelijk voor minderjarigen om te trouwen.

Hulp

Ken je iemand in je omgeving waarvan je het idee hebt dat zij gedwongen wordt te trouwen of vastzit in een gedwongen huwelijk? Hier een aantal tips:

  • Vraag aan haar of alles goed gaat en of je haar ergens mee kunt helpen? Biedt een luisterend oor voor haar problemen. Maar als zij aangeeft dat er niets aan de hand is of je hulp niet accepteert, is er verder niets wat je kan doen. Vertel haar verhaal ook nooit aan iemand door, als de betrokken vrouw dat niet wil.
  • Wat te doen als ze je hulp accepteert? Zet alle mogelijkheden op een rijtje en neem eventueel een volwassen persoon in vertrouwen. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn op school, je favoriete leraar of een maatschappelijk werker. Je kan ook contact opnemen met de politie, Bureau Jeugdzorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Deze instanties hebben geheimhoudingsplicht en kunnen je adviseren en helpen.

Ben je zelf het slachtoffer van een gedwongen huwelijk of moet je tegen je wil in trouwen?

  • Neem iemand in vertrouwen. Dit kan een vriendin zijn of wellicht een professioneel vertrouwenspersoon zoals je mentor of een wijkagent.
  • Wees duidelijk tegen je familie en zeg nee tegen het huwelijk. Vertel alleen dat je met iemand wilt trouwen als je daar zelf ook achter staat. Stem ook niet in met een verloving. Maak duidelijk wat je wel graag wilt voor je toekomst bijvoorbeeld studeren en een leuke baan vinden. Ook kun je je familie vertellen dat gedwongen huwelijken verboden zijn en ingaan tegen mensenrechten. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in veel andere landen.

Het is belangrijk om een noodplan te maken indien je moet vluchten. Soms wordt je onverwacht gedwongen om te trouwen, bijvoorbeeld als je op vakantie in het buitenland bent. Daarom is het belangrijk je noodplan voor te bereiden. Meer informatie lees je hier.

  • Schrijf je verhaal op.
  • Schrijf je gegevens op.
  • Kopieer belangrijke papieren en gegevens.
  • Neem contact op met een Nederlandse ambassade (als je in het buitenland bent)
  • Maak twee enveloppen/usb-sticks met gegevens en laat er één achter bij een volwassen vertrouwenspersoon.

Als je dringend hulp nodig hebt kun je altijd contact opnemen met de volgende instanties: